Verzekeringsrecht

De wettelijk verplichte autoverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de familiale verzekering, de brandverzekering, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gewaarborgde inkomensverzekering, de arbeidsongevallenverzekering en verzekering uitbating zijn alom gekend. Verzekeringen raken dan ook zowat alle aspecten van het leven. Iedereen wordt bijgevolg wel eens geconfronteerd met een verzekeringsrechtelijk probleem.

Zo kan uw verzekeraar bijvoorbeeld weigeren dekking te verlenen omdat u uw premie niet betaald heeft, omdat u uw aansprakelijkheid heeft erkend, omdat de schade zich heeft voorgedaan voordat de polis werd afgesloten.

Verder kunt u geconfronteerd worden met een verzekeraar die de bedragen die hij uitbetaalde aan een derde van u terugvordert.

Tenslotte kunnen bijvoorbeeld ook problemen rijzen bij de interpretatie van uw polisvoorwaarden.
Als verzekeraar kunt u geconfronteerd worden met een verzekerde die frauduleus aangifte doet van een schadegeval of keer op keer om dekking verzoekt. U kan ook rechtstreeks worden aangesproken door een derde voor mogelijke fouten begaan door uw verzekerde.

Wij geven advies en verlenen bijstand aan, ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en particulieren inzake:

  • algemeen aansprakelijkheidsrecht;
  • integrale behandeling van schadedossiers;
  • verweer tegen schadeclaims;
  • onderzoek van de aansprakelijkheid in bijzondere sectoren, zoals brand, B.A.-uitbating, arbeidsongevallen, wegverkeer …;
  • strafrechtelijke verdediging in het algemeen en in het bijzonder in verband met
  • verkeersovertredingen;
  • algemeen verzekeringsrecht;
  • problemen in verband met verzekeringsdekking, regres;
  • schade gevallen in transport sector (lucht-, water- en wegtransport).

Kies voor een advocaat waarop u kunt rekenen

Met meer dan 100 jaar juridische ervaring.